Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

-Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến Công nghệ Hóa Sinh - Hóa Dược
- Thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan
- Liên kết đào tạo, thực hiện đề tài, dự án với các trường đại học trong và ngoài nước

2. Danh sách cán bộ

STT
Họ và tên
Học vị
Địa chỉ email liên  lạc
Ngành, chuyên ngành, Cv khoa học
1
Tiến sĩ
hvbiet@hcmuaf.edu.vn
Sinh hóa - Sinh học phân tử
2
 Tiến sĩ
 baoquoc@hcmuaf.edu.vn
3
Tiến sĩ
philyntsd@hcmuaf.edu.vn
4
Thạc sĩ
khanghv@hcmuaf.edu.vn
Công nghệ sinh học/Hóa dược phẩm
5
Thạc sĩ
nguyencuong23@hcmuaf.edu.vn
 Nông học/Công nghệ sinh học

 2. Định hướng nghiên cứu

Số lần xem trang : :6998
Nhập ngày : 08-11-2010
Điều chỉnh lần cuối :08-12-2017

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai tám chín

Xem trả lời của bạn !