Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Thông tin tham khảo về năng lực phân tích chất lượng phân bón xin truy cập vào đường dẫn sau: /data/file/Phan%20bon%20(3).pdf

 

Số lần xem trang : :1911
Nhập ngày : 14-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :12-09-2018

Dịch vụ phân tích

Phân tích đa dạng di truyền thực vật(22-06-2016)

Nghiên cứu phát hiện bệnh do vi-rút trên tôm bằng kỹ thuật sinh học phân tử(22-05-2012)

Phân tích GMO(10-04-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm tám bốn sáu

Xem trả lời của bạn !