Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Đơn đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN (SV/HV/NCS):  /data/file/mau%20don%20vao%20PTN%20moi/01%20Don%20xin%20vao%20phong%20thi%20nghiem%2018-10-2016.doc

Đơn đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN (khác): /data/file/mau%20don%20vao%20PTN%20moi/02%20Don%20xin%20vao%20phong%20thi%20nghiem%2018-10-2016.doc

Lưu ý:  Quy trình đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN xem thông báo tại nhà A2 Viện Nghiên cứu CNSH & MT (file in và dán tại bản tin)

 

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn bảy sáu một

Xem trả lời của bạn !