Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Họ và tên:

PHẠM ĐỨC TOÀN

Năm sinh:

1978

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Nông học/ CNSH giống cây trồng

Chức vụ:

Giám đốc

Email:

phamductoan@hcmuaf.edu.vn

toanuaf@gmail.com  

Định hướng nghiên cứu:
-  Nghiên cứu và định hướng bảo tồn các loài cây trồng bản địa phục vụ trong nông nghiệp.
- Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong việc nhận dạng nhanh các giống cây trồng, trong nghiên cứu cải tiến và chọn tạo giống cây trồng nông nghiệp, và được liệu.
- Nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất cây trồng theo hướng “hữu cơ”.
Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1. Phạm Đức Toàn, Bùi Cách Tuyến, 2012. Đánh giá sự đa hình các mẫu giống gấc (Momordica cochinchinensis) vùng Đông Nam Bộ dựa trên các hình thái học của quả. Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp – ĐH Nông Lâm Tp. HCM. Số 3/2012
2.Phạm Đức Toàn, Bùi Cách Tuyến (2013). Nghiên cứu sự đa hình của các mẫu giống vừng (Sesamum indicum L.) dựa trên đặc tính hàm lượng dầu và thành phần acid béo trong hạt. Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, số 5, trang 31-35.
3.Phạm Đức Toàn, Bùi Cách Tuyến (2013). Đánh giá sự đa dạng của các mẫu giống gấc (Momordica cochinchinensis Speng) tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long dựa trên các đặc điểm hình thái của quả và cơm hạt. Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, số 9, trang 65-70.
b. Nước ngoài
1.Toan Duc Pham, Mulatu Geleta, Tri Minh Bui, Tuyen Cach Bui, Arnulf Merker and Anders S. Carlsson (2011). Comparative analysis of genetic diversity of Sesame (Sesamum indicum L.) from Vietnam and Cambodia using agro-morphological and molecular markers. Hereditas 148(1):28-35
2.Toan Duc Pham, Thuy-Duong Thi Nguyen, Anders S. Carlsson and Tri Minh Bui (2010). Morphological evaluation of sesame (Sesamum indicum L.) varieties from different origins. Australian Journal of Crop Science 4(7):498-504
3. Toan Duc Pham, Tri Minh Bui, Gun Werlemark, Tuyen Cach Bui, Arnulf Merker, Anders S. Carlsson (2009). A study of genetic diversity of sesame (Sesamum indicum L.) in Vietnam and Cambodia estimated by RAPD markers. Genetic Resources and Crop Evolution 56(5):679-690.

Số lần xem trang: 12424
Điều chỉnh lần cuối: 03-01-2014

Nguyễn Thị Vân Anh (06-10-2021)

Phạm Thị Hồng Phi (05-10-2021)

Trương Quang Toản (03-10-2021)

Phan Thị Xuân Trang (21-09-2021)

Nguyễn Công Mạnh (20-09-2021)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Phieu dang ky (17-12-2015)

Nguyễn Thanh Điền (13-11-2013)

Lê Thị Diệu Trang (15-08-2013)

Phan Hữu Tín (13-07-2013)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn không sáu sáu

Xem trả lời của bạn !