RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Web links

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Research Institute of Biotechnology and Environment - RIBE-: Nhà Cẩm Tú - ĐHNL - ĐT: 08-8972262 - 7220294