RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

FUNCTION AND MISSION

1-  Researching on Scientific and Technologies for biotechnology and environment; Animal Tissue Technology; Plant Tissue Technology; Microbiology; Protein and Enzyme Technology; Gene Technology; Embryo Technology.

2-  Implementing, applying and transferring advanced technologies and results of scientific research; producing, trading, consulting, and servicing the biotechnology and relative field to community and society aiming to contribute and develop the biotechnology and environment field.

3-  Educating and training scientific and technology human resource in biotechnology and environment field. Consulting, fostering, and improving the skills of human resource in biotechnology and environment field.

4-  Cooperating internationally in scientific research and developing biotechnology products and relative fields.  

5-  Developing, co-producing and trading the research products in biotechnology and environment field.

 

FUNCTION AND MISSION OF DEPARTMENTS

 

Departments are special units belong to RIBE under director’s administration. Departments are responsible for teaching and scientific research such as:

1.   Researching basically and practically as well as transferring advanced technologies to community and society.

2.   Building and planning scientific research in any level, registering and defending research proposals.

3.   Attending to scientific conferences in both special and relative fields.

4.   Consulting the knowledge and skills of special field to community and society.

5.   Collaborating with Faculties in educating and training students at both graduate and post-graduate levels.

 

 

Page count: 2428
Last modify: 16-09-2018

Web links

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba không ba chín

Xem trả lời của bạn !