RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

 LEADERS OF RIBE OVER TERMS

 

-  2006-2008:       

Director: Associate professor, Doctor. Bui Cach Tuyen

Deputy Director: Doctor. Le Dinh Don

- 2008-2012:        

Director: Doctor. Le Dinh Don

Deputy Director: Mrs. Phung Vo Cam Hong, MSc.

Deputy Director: Mr. Nguyen Cuu Tue, MSc.

- 2012-2017:     

Director: Associate professor, Doctor. Le Dinh Don

Deputy Director: Mrs. Phung Vo Cam Hong, MSc.

Deputy Director: Doctor. Le Thi Dieu Trang

 

Page count: 8943
Last modify: 16-09-2018

Web links

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám ba không bảy

Xem trả lời của bạn !