Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 

Họ và tên:

NGUYỄN NGỌC HÀ

Năm sinh:

1972

Học vị:

Tiến sĩ

Ngành/ Chuyên ngành:

Hóa Môi trường

Chức vụ:

Trưởng Bộ môn Độc chất môi trường

Điện thoại:

0909115572

Email:

nnha@hcmuaf.edu.vn

 
Định hướng nghiên cứu:
-   Nghiên cứu ứng dụng thực vật chịu mặn trong xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản nước mặn.
-   Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh thái trong việc xử lý ô nhiễm môi trường đất và nước.
- Ô nhiễm Môi trường, đánh giá tác động của ô nhiễm môi trường đến hệ sinh thái, đến con người và đến kinh tế xã hội. Các biện pháp cụ thể để quản lý và giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm.
Các công trình khoa học đã công bố:
a. Trong nước
1. Nguyễn Vinh Quy, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Ngọc Hà, 2006. Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn phương pháp phá mẫu thích hợp cho việc xác định asen tổng số trong đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Số 2, trang 79 - 82. Đại học Nông Lâm. NXB Nông nghiệp.
2. Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Phúc Cẩm Tú, 2005. Ô nhiễm Arsenic trong nước ngầm ở một số khu vực thuộc hai tỉnh An Giang and Đồng Tháp, Vietnam. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp, Số 1, trang 51 - 59. Đại học Nông Lâm. NXB Nông nghiệp.
b. Nước ngoài
1. Tu, N.P.C., Ha, N.N., Ikemoto, T., Tuyen, B.C., Tanabe, S., Takeuchi, I., 2008. Bioaccumulation and distribution of trace elements in tissues of giant river prawn Macrobrachium rosenbergii (Decapoda: Palaemonidae) from South Vietnam. Fisheries Science, Vol. 74, No. 1, pp. 109–119, February, 2008.
2. Tu, N.P.C, Ha, N.N., Ikemoto, T., Tuyen, B.C., Tanabe, S., Takeuchi, I., 2008. Regional variations in trace element concentrations in tissues of black tiger shrimp Penaeus monodon (Decapoda: Penaeidae) from South Vietnam. Marine Pollution Bulletin, Vol. 57, No. 6-12, pp. 858-866, 2008.
3. Agusa, T., Inoue S., Kunito T., Minh T.B., Ha N.N., Tu N.P.C., Trang P.T.K., Iwata H., Viet P.H., Tuyen B.C., Tanabe S., 2009. Human exposure to arsenic from groundwater in the Red River and the Mekong River Deltas in Vietnam. International Journal of Environmental Sciences, Vol. 66, No. 1, pp. 49 – 57, February, 2009.
4. Ha, N.N., Agusa T., Ramu K., Tu N.P.C., Murata S., Bulbule K.A., Parthasaraty P., Takahashi S., Subramanian A., Tanabe S., 2009. Contamination by trace elements in e-waste recycling sites in Bangalore, India. Chemosphere, Vol. 76, No. 1, pp. 9-15, June, 2009.
5. Tu, N.P.C., Ha, N.N., Agusa, T., Ikemoto, T., Tuyen, B.C., Tanabe, S., Takeuchi, I., 2010. Concentrations of trace elements in Meretrix spp. (Mollusca: Bivalva) along the coasts of Vietnam. Fisheries Science, Vol. 76, No. 4, pp. 677 – 686, July, 2010.
6. Tetsuro Agusa, Takashi Kunito, Reiji Kubota, Suguru Inoue, Junko Fujihara, Tu Binh Minh, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Phuc Cam Tu, Pham Thi Kim Trang, Chhoun Chamnam, Haruo Takeshita, Hisato Iwata, Bui Cach Tuyen, Pham Hung Viet, Touch Seang Tana, Shinsuke Tanabe (2010). Exposure, metabolism, and health effects of arsenic in residents from arsenic-contaminated groundwater areas of Vietnam and Cambodia: a review. Reviews on Environmental Health, Vol. 25, No. 3, pp. 193-220, September, 2010.
7. Nguyen Phuc Cam Tu, Tetsuro Agusa, Nguyen Ngoc Ha, Bui Cach Tuyen, Shinsuke Tanabe, Ichiro Takeuchi (2011). Stable isotope-guided analysis of biomagnification profiles of arsenic species in a tropical mangrove ecosystem. Marine Pollution Bulletin, Vol. 63, No. 5-12, pp. 124-134, 2011.
8. Nguyen Phuc Cam Tu, Nguyen Ngoc Ha, Tetsuro Agusa, Tokutaka Ikemoto, Bui Cach Tuyen, Shinsuke Tanabe, Ichiro Takeuchi. Trace elements in Anadara spp. (Mollusca: Bivalva) collected along the coast of Vietnam, with emphasis on regional differences and human health risk assessment. Fisheries Science, Vol. 77, No. 6, pp. 1033-1043, November, 2011.
9. Nguyen Phuc Cam Tu, Nguyen Ngoc Ha, Hiroaki Matsuo, Bui Cach Tuyen, Shinsuke Tanabe, Ichiro Takeuchi. Biomagnification profiles of trace elements through the food web of an integrated shrimp mangrove farm in Ba Ria Vung Tau, South Vietnam. American Journal of Environmental Sciences, Vol. 8, No. 2, pp. 117-129, March, 2012.
 

 

Số lần xem trang: 2209
Điều chỉnh lần cuối: 20-09-2021

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu chín năm không không

Xem trả lời của bạn !