Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
Ngày 10/4/2023, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (RIBE) đã đón tiếp công ty MEIJI – Nhật Bản trong dự án hợp tác Nghiên cứu – Phát triển Giống Ca cao có hàm lượng Flavanols cao. Dự án được thực hiện bởi nhiều bên trong đó Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (RIBE) chịu trách nhiệm phân tích đánh giá chất lượng nguyên liệu sau thu hoạch và sau các giai đoạn xử lý. 
 
 

 

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm chín ba bốn ba

Xem trả lời của bạn !