Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University
Đơn đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN (Dành cho SV/HV/NCS): data/01 Don xin vao phong thi nghiem (SV-HV).pdf

Đơn đăng ký sử dụng PTN/NL/KTN (Dành cho CB/GV): data/02 Don xin vao phong thi nghiem (NHOM NC).pdf

 

Số lần xem trang: 2594
Điều chỉnh lần cuối: 04-03-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu sáu hai ba

Xem trả lời của bạn !