Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 


Họ và tên:
ĐÀO UYÊN TRÂN ĐA

Năm sinh:
1990
Học vị:
Thạc sĩ
Ngành/ Chuyên ngành:
Bảo vệ thực vật 
Điện thoại:
0389.958.852
Email:
daouyentranda@gmail.com
 
Định hướng nghiên cứu:
-     Nghiên cứu các tác nhân gây bệnh cây trồng và mối quan hệ giữa ký sinh, ký chủ, môi trường.
-     Nghiên cứu quy luật phát sinh, phát triển của dịch hại cây trồng và chiến lược quản lý dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
Các công trình khoa học đã công bố:
 
1.    Vy Thế Vũ, Đào Uyên Trân Đa, Lê Đình Đôn (2014). Đặc điểm Colletotrichum
musae
gây bệnh thán thư trên trái chuối già Laba trồng tại Lâm Đồng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 12, trang 49 - 52.
2.    Lê Thị Kim Duyên, Trần Trọng Nghĩa, Trần Đỗ Hoàng, Đào Uyên Trân Đa, Lê Đình Đôn (2019). Xác định nấm cộng sinh Mycorrhiza trên rễ cây hồ tiêu. Tạp chí Bảo vệ Thực vật, số 2, trang 3 – 7.
3.    Trần Đồng Phước, Huỳnh Kim Ngọc, Đào Uyên Trân Đa, Tôn Trang Ánh, Lê Đình Đôn (2019). Đánh giá tác động của Propamocard, Chitosan và Dầu mè đến Phytophthora capsici gây bệnh vàng lá – chết cây hồ tiêu. Tạp chí Bảo vệ Thực vật, số 2, trang 8 – 13.
4.    Trần Đức Thắng, Đào Uyên Trân Đa, Nguyễn Ngọc Linh, Lê Đình Đôn (2019). Nghiên cứu nấm Colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên cây xoài. Tạp chí Bảo vệ Thực vật, số 6, trang 24 – 31.
5.    Đào Uyên Trân Đa, Trần Thị Thu Hà, Hoàng Thị Huệ Nhi, Trần Trọng Nghĩa, Trương Phước Thiên Hoàng (2023). Xác định thành phần và tấn suất xuất hiện của chi nấm nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhiza – AM) trong đất vùng rễ và rễ nhóm cây họ đậu (Fabacaea) tại thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo khoa học: Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2022, trang 938-945.
6.    Trương Phước Thiên Hoàng, Lê Hoàng Phúc, Đào Uyên Trân Đa, Trần Trọng Nghĩa, Trần Thị Thu Hà, Dương Kim Hà, Lê Đình Đôn (2023). Khảo sát khả năng kiểm soát nấm Fusarium sp. gây bệnh thối rễ cây cà chua của nấm nội cộng sinh (Arbuscular Mycorrhiza Fungi – AMF). Tap chí Bảo vệ Thực vật, số 2, trang 3-8.

7.   D T U Dao, T K T Nguyen , N T Tran , P H Le, and H T P Truong (2023). The distribution and presence of arbuscular mycorrhiza fungi in the roots and rhizosphere soils of Cucurbitaceae plants grown at Ho Chi Minh City. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. The 4th International Conference on Sustainable Agriculture and Environment. 1155 (2023) 012002. http://doi.org/10.1088/1755-1315/1155/1/012002

 

 

 
 
 

 

Số lần xem trang: 2141
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2024

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một tám bốn tám bảy

Xem trả lời của bạn !