Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Tạp chí mở là tạp chí cho phép người đọc truy cập và download bài mà không cần phải có thuê bao hoặc trả phí cho tài liệu đó.

DANH SÁCH CÁC TẠP CHÍ QUỐC TẾ MỞ

Số thứ tự
Tên tạp chí
Địa chỉ website

1

African Journal of Biotechnology

http://www.academicjournals.org/AJB/

2

Australian Journal of Crop Science

http://www.cropj.com/index.html

3

Plant OMICS: Journal of Plant Biology & Omics

http://www.pomics.com/

4

Australian Journal of Agricultural Engineering

http://www.sciencej.com/index.html

5

Welcome to BioMed Central

http://www.biomedcentral.com/

6

The Open Agriculture Journal

http://www.bentham.org/open/toasj/index.htm

7

Plant Production Science

http://wwwsoc.nii.ac.jp/cssj/e/pps/index.html

8

Australasian Plant Disease Notes

http://www.publish.csiro.au/nid/208.htm

9

Australian Journal of Botany

http://www.publish.csiro.au/nid/65.htm  

10

Crop & Pasture Science 

http://www.publish.csiro.au/nid/40.htm

11

HEREDITAS

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0018-0661&site=1

12

Journal of Agricultural Science

http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jas/index

13

Journal of Plant Breeding and Crop Science

http://academicjournals.org/JPBCS/index.htm

14

Breeding science

http://www.jstage.jst.go.jp/browse/jsbbs

15

Asian Journal of Agricultural Research

http://scialert.net/aimandscope.php?issn=1819-1894

16

Asian Journal of Biotechnology

http://scialert.net/jindex.php?issn=1996-0700

17

Asian Journal of Plant Sciences

http://scialert.net/jindex.php?issn=1682-3974

18

International Journal of Plant Breeding and Genetics

http://scialert.net/guide2.php?issn=1819-3595&id=31

19

Journal of Agronomy

http://scialert.net/aimandscope.php?issn=1812-5379

20

American Journal of Agricultural and Biological Sciences

http://www.scipub.org/scipub/c4p.php?j_id=AJAB

 

 

Số lần xem trang: 12522
Điều chỉnh lần cuối: 12-11-2010

Trang thư viện Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh (08-11-2010)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu hai hai hai sáu

Xem trả lời của bạn !