Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Số lần xem trang: 12294
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2018

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC vào lúc 13h30, thứ 3 , ngày 01.12.2020, Địa điểm: phòng họp nhà A2 - Viện NC CNSH & MT (15-06-2020)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC vào lúc 8h30, thu 6 , ngày 18.10.2019, Địa điểm: phòng họp nhà A2 - Viện NC CNSH & MT (11-10-2019)

Thông báo về việc tổ chức lớp học nội quy PTN và tập huấn PCCC vào lúc 8h30, thu 6 , ngày 11.10.2019, Địa điểm: phòng họp nhà A2 - Viện NC CNSH & MT (11-03-2019)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không bốn tám

Xem trả lời của bạn !