Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

 1. Chức năng
    Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện thực hiện quản lý thống nhất trong toàn Viện về các mặt công tác: hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, pháp chế, cơ sở vật chất, trật tự an toàn cơ quan; đảm bảo điều kiện làm việc và phối hợp đồng bộ với các Bộ môn, Trung tâm để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.
 
2. Nhiệm vụ
    Giúp Viện trưởng đôn đốc theo dõi, báo cáo tổng hợp tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ công tác đã được lãnh đạo Viện quyết định trong hàng tháng, hàng quý, hàng năm theo Nghị quyết đại hội cán bộ viên chức.
    Soạn thảo, chỉnh lý, in ấn, phát hành, lưu trữ các văn bản của Viện.
    Tiếp nhận, phân cấp thực hiện, lưu trữ các văn bản tài liệu của cấp trên và các Ban, Ngành gửi đến.
    Tham gia về công tác xây dựng tổ chức bộ máy, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện các chế độ cho đội ngũ cán bộ viên chức trong toàn Viện.
    Thực hiện công tác quản lý an ninh trật tự, bảo vệ nội bộ, giữ mối quan hệ thường xuyên với các cấp, chính quyền địa phương. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà nước quy định về xây dựng đơn vị an toàn, văn hoá.
    Thực hiện các công tác về quản trị: Tiếp khách, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, các hoạt động đối nội và đối ngoại.
    Cùng với phòng Kế toán kiểm tra, đánh giá, quản lý, sử dụng tài sản, đất đai, nhà xưởng theo quy định của Nhà nước.
    Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của đơn vị.
    Kết hợp với các Bộ môn, Trung tâm quản lý, theo dõi việc sử dụng có hiệu quả tài sản do Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Viện giao.

         3. Danh sách cán bộ

STT
Họ và tên Học vị/ Chức danh Địa chỉ email liên lạc Ngành/Chuyên ngành
1 Nguyễn Lê Trúc Phương Kỹ sư trucphuong261186@gmail.com Chăn nuôi thú y/ thú y

 

Số lần xem trang: 12146
Điều chỉnh lần cuối: 10-12-2018

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu không bốn không

Xem trả lời của bạn !