Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

1. Chức năng - Nhiệm vụ

- Tham gia giảng dạy các môn học liên quan đến Công nghệ Sinh học Động vật
-   Thực hiện các đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan
Liên kết đào tạo, thực hiện đề tài, dự án với các trường đại học trong và ngoài nước

2. Tiềm lực nghiên cứu và gỉảng dạy của cán bộ

STT
Họ và tên
Học vị
Địa chỉ email liên lạc
Ngành, chuyên ngành, Cv khoa học
1

Lê Thị Diệu Trang (Trưởng Bộ môn)

Tiến sĩ ltdtrang@hcmuaf.edu.vn Công nghệ Sinh học/Sinh học phân tử (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)
2 Lê Minh Hoàng
Tiến sĩ lmhoang@hcmuaf.edu.vn Chăn nuôi/Thú y
3 Lê Văn Huy (giới thiệu về phòng nghiên cứu theo đường link đính kèm)  Tiến sĩ

lehuy2341983@hcmuaf.edu.vn

Dược và Công nghệ Sinh học (lý lịch khoa học theo đường link kèm theo)


 

Số lần xem trang: 12256
Điều chỉnh lần cuối: 03-06-2019

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu ba sáu sáu

Xem trả lời của bạn !