Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Số lần xem trang: 2241
Điều chỉnh lần cuối: 01-12-2021

Dịch vụ phân tích

Phòng phân tích chất lượng phân bón (14-12-2016)

Phân tích đa dạng di truyền thực vật (22-06-2016)

Nghiên cứu phát hiện bệnh do vi-rút trên tôm bằng kỹ thuật sinh học phân tử (22-05-2012)

Phân tích GMO (10-04-2012)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một tám sáu bốn

Xem trả lời của bạn !