Vien Nghien Cuu Cong Nghe Sinh hoc va Moi Truong - DH Nong Lam TP.HCM, RESEARCH INSTITUTE FOR BIOTECHNOLOGY AND ENVIRONMENT- NONG LAM University

Year

Training/conference

Participants

Organization/lecturers

2015

Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Technique for Rapid Detection of Phytoplasma

25

Dr. Nguyen Bao Quoc, Nong Lam University, Vietnam

Prof.Dr. Matthew Dickinson, Nottingham Uni., UK

Dr. Neil Boonham, FERA, UK

Dr. Praphat Kawicha, Kasersart Uni., Thailand

2016

Enhancing Food Security Through Novel Technologies in Plant Breeding to Abiotic Stress Factors

 

26

Dr. Daniel Danial, WUR, Netherlands

Dr. Linden Gerard van der, WUR, Netherlands

Dr. Bachem Christian, WUR, Netherlands

Dr. Machacilla Angela, WUR, Netherlands

2016

Laboratory Animal Science (ICLAS2016)

 

38

Dr. Vera Baumans, Đại học Ultrecht, Netherlands

Mr. Harry J.M. Bloom, Đại học Ultrecht, Netherlands

Mr. Pim Rooymans, Đại học Ultrecht, Netherlands

Dr. Vijay Pal Singh, CSIR, New Dehli, India

Dr. Montip Gettayacamin, AAALAC, ThaiLand

Dr. Managan Gunatilake, đại học Colombo, Sri Lanka

2016

International workshop on Swine Viral Disease – Diagnosis and Vaccine Technology

 

 

 

 

 

 

55

Dr. Fernando A. Osorio, University of Nebraska Lincoln, USA

Dr. Romeo Sanchez, University of the Philippines-Los Banos (UPLB), Philippines

Dr. Do Tien Duy, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Dinh Xuan Phat, Nong Lam University Ho Chi Minh City

2017

International training course on Rapid Detection of Foodborne Microbes

22

Prof.Dr. Woubit Abdela, Tuskegee University, USA

Dr. Ratthaphol Charlermroj, BIOTEC, Thailand

2018

National Workshop on Swine PRDC Disease – Diagnostic Techniques and Vaccine

 

 

 

 

60

Dr. Do Tien Duy, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Dinh Xuan Phat, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Nguyen Thanh Hai, Biomin Company

2018

International workshop on Swine Viral Vaccine – Production and Application

                               

60

Dr. Fernando A. Osorio, University of Nebraska Lincoln, USA

Dr. Vu Lai Xuan Hiep, University of Nebraska Lincoln, USA

Dr. Nguyen Tat Toan, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Do Tien Duy, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Dinh Xuan Phat, Nong Lam University Ho Chi Minh City

2019

Summer School 2019 Biotechnology Application in Plant Science and Sustainable Cultivation”

“Biotechnology Application in Plant Science and Sustainable Cultivation”

30

Okayama - NLU

 

 

Year

Training/conference

Participants

Organization/lecturers

2015

Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP) Technique for Rapid Detection of Phytoplasma

 

25

Dr. Nguyen Bao Quoc, Nong Lam University, Vietnam

Prof.Dr. Matthew Dickinson, Nottingham Uni., UK

Dr. Neil Boonham, FERA, UK

Dr. Praphat Kawicha, Kasersart Uni., Thailand

2016

Enhancing Food Security Through Novel Technologies in Plant Breeding to Abiotic Stress Factors

 

26

Dr. Daniel Danial, WUR, Netherlands

Dr. Linden Gerard van der, WUR, Netherlands

Dr. Bachem Christian, WUR, Netherlands

Dr. Machacilla Angela, WUR, Netherlands

2016

Laboratory Animal Science (ICLAS2016)

 

 

38

Dr. Vera Baumans, Đại học Ultrecht, Netherlands

Mr. Harry J.M. Bloom, Đại học Ultrecht, Netherlands

Mr. Pim Rooymans, Đại học Ultrecht, Netherlands

Dr. Vijay Pal Singh, CSIR, New Dehli, India

Dr. Montip Gettayacamin, AAALAC, ThaiLand

Dr. Managan Gunatilake, đại học Colombo, Sri Lanka

2016

International workshop on Swine Viral Disease – Diagnosis and Vaccine Technology

 

 

 

 

 

 

55

Dr. Fernando A. Osorio, University of Nebraska Lincoln, USA

Dr. Romeo Sanchez, University of the Philippines-Los Banos (UPLB), Philippines

Dr. Do Tien Duy, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Dinh Xuan Phat, Nong Lam University Ho Chi Minh City

2017

International training course on Rapid Detection of Foodborne Microbes

22

Prof.Dr. Woubit Abdela, Tuskegee University, USA

Dr. Ratthaphol Charlermroj, BIOTEC, Thailand

2018

National Workshop on Swine PRDC Disease – Diagnostic Techniques and Vaccine

 

 

 

 

60

Dr. Do Tien Duy, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Dinh Xuan Phat, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Nguyen Thanh Hai, Biomin Company

2018

International workshop on Swine Viral Vaccine – Production and Application

                                

 

 

 

 

 

 

 

60

Dr. Fernando A. Osorio, University of Nebraska Lincoln, USA

Dr. Vu Lai Xuan Hiep, University of Nebraska Lincoln, USA

Dr. Nguyen Tat Toan, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Do Tien Duy, Nong Lam University Ho Chi Minh City

Dr. Dinh Xuan Phat, Nong Lam University Ho Chi Minh City

2019

Summer School 2019

“Biotechnology Application in Plant Science and Sustainable Cultivation”

30

Okayama - NLU

 

Số lần xem trang: 257
Điều chỉnh lần cuối: 01-11-2019

Hội thảo - Hội nghị khoa học

Hội thảo khoa học Ứng dụng nấm nội cộng sinh AMF (Arbuscular Mycorrhiza Fungi) trong kiểm soát tuyến trùng và nấm bệnh trên cây rau tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh (24-04-2023)

Rencontres de Quy Nhon lần thứ nhất: Hội thảo quốc tế về chẩn đoán phân tử trong Vi sinh và Bệnh học (21-12-2022)

Hội thảo khoa học: Sinh học hệ gen trong nông nghiệp và bảo tồn (Genome Biology for Agriculture and Conservations) (19-08-2022)

Khóa huấn luyện quốc tế: “Phát hiện nhanh vi sinh trong thực phẩm” (08-01-2018)

KHÓA HUẤN LUYỆN QUỐC TẾ: “CHUẨN ĐOÁN BỆNH PHÂN TỬ TRÊN THỰC VÂT" (07-04-2017)

Khoá học TMT :” Khoa học động vật trong phòng thí nghiệm” (12-12-2016)

Lớp "Tập huấn về Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao" cho tỉnh Tiền Giang (tháng 04/2015) (21-05-2015)

Kỹ thuật ELISA và xét nghiệm nhanh nhằm phát hiện tác nhân gây hại cây trồng (12/12/2014) (19-12-2014)

Khai trương phòng thí nghiệm hiện đại về Công nghệ Phôi Động vật tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường (06/12/2013) (02-01-2014)

Trang liên kết

Toà nhà Viện CNSH & MT

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường và Tài nguyên

Chứng chỉ công nhận ISO/IEC 17025:2005 của Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường

Con dấu ISO/IEC 17025:2005

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám bốn một chín

Xem trả lời của bạn !